Cách dùng động từ "purify" tiếng anh

· Cách dùng từ

Ngoài bài Task 1 của bạn học sinh đi thi ngày 5/7/2020 đã được IELTS TUTOR sửa kĩ và nhận xét, hôm nay IELTS TUTOR Giải thích Cách dùng động từ "purify" tiếng anh

I. "purify" là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "làm cho sạch, lọc trong, tinh chế"

=to make something clean by removing dirty or harmful substances from it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The rooms are fitted with systems that purify the air and water.
  • Plants help to purify the air. 
  • One of the functions of the kidneys is to purify the blood. 
  • water-purifying tablets
  • All rooms in hotel are fitted with systems that purify the air and water. (IELTS TUTOR giải thích: Tất cả các phòng trong khách sạn được trang bị các hệ thống làm sạch không khí và nước)
  • I take wheat and yeast tablets daily to purify the blood. 
  • Only purified water is used

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK