Cách dùng danh từ "by-product" tiếng anh

· Cách dùng từ

Ngoài bài Task 1 của bạn học sinh đi thi ngày 5/7/2020 đã được IELTS TUTOR sửa kĩ và nhận xét, hôm nay IELTS TUTOR Giải thích Cách dùng danh từ "by-product" tiếng anh

I. "by-product" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "chất được sản xuất ra trong khi chế tạo một cái khác; sản phẩm phụ"

=a product that is made as a result of making another product

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a by-product of sth
  • oil/animal/chemical by-products

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the by-products of petroleum refining
  • Selenium is a by-product of copper refining. 
  • ammonia , coal tar and coke are all by-products obtained in the manufacture of coal gas (IELTS TUTOR giải thích: amoniac, nhựa than đá, than cốc đều là sản phẩm phụ trong việc chế tạo khí than đá)

2. Mang nghĩa "tác dụng phụ"

=something that is not intended or has not been planned but happens as a result of another situation or something that you do

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a by-product of sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • An increase in crime is the by-product of poverty and unemployment.
  • Higher than expected tax revenues were a by-product of the booming economy.
  • an increase in crime is one of the by-products of unemployment (IELTS TUTOR giải thích: sự gia tăng về tội ác là một trong những hậu quả phụ của nạn thất nghiệp)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK