Cách dùng động từ"propose"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"propose"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"propose"

1."propose" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đề nghị, đề xuất, đưa ra"

=to suggest a plan, idea, or action/to make a formal suggestion in a meeting for people to think about and vote on

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, propose là ngoại động từ 
 • propose doing something
 • propose that
 • propose someone for/as something
 • propose that
 • propose doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Einstein proposed his theory of general relativity in 1915. 
 • I propose going to an early film and having dinner afterwards. 
 • She proposed that we see a marriage counsellor.
 • They can propose a bill. (IELTS TUTOR giải thích: Họ có thể đưa ra đạo luật dự thảo)
 • I propose Sue Wilson for treasurer.
 • It was proposed that we postpone making a decision until next month. 
 • France has proposed creating a rapid-reaction force to deal with the crisis.

2.2. Mang nghĩa"dự định"

=if you propose to do something, you intend or plan to do it

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, propose là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I propose to tell them the absolute truth.

2.3. Mang nghĩa"đề nghị nâng cốc chúc, đề nghị uống mừng"

=If you propose a toast to someone or something, you ask people to drink a toast to them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Usually the bride's father proposes a toast to the health of the bride and groom. 
 • How do I propose a toast? (IELTS TUTOR giải thích: Nâng ly chúc mừng thì phải nói gì?)

2.4. Mang nghĩa"cầu hôn"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, propose vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ 
 • propose to
 • propose marriage

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to ask someone to get married to you 
 • He proposed to her in August. 
 • He proposed marriage, but she refused.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE