Cách dùng động từ"popularize"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"popularize"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"popularize"

1."popularize" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"truyền bá, phổ biến, làm cho nhiều người biết đến cái gì"

=To popularize something means to make a lot of people interested in it and able to enjoy it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The Victorians popularized rhubarb in fools and crumbles. 
  • In order to popularize your blog to other readers or visitors i think you should create good content first. (IELTS TUTOR giải thích: Để làm phổ biến trang nhật ký cá nhân cho những người đọc và khách đến thăm khác, tôi nghĩ bạn nên tạo nội dung hay trước)
  • In order to popularize our products, all the catalogue prices, are subject to a special discount of 20 per cent during the month of June. (IELTS TUTOR giải thích: Để cho sản phẩm được ưa chuộng, tất cả giá trong tập quảng cáo sản phẩm đều giảm giá đặc biệt 20 phần trăm trong thời gian 6 tháng)
  •  ...the popularisation of sport through television.

2.2. Mang nghĩa"làm cho cái gì đó dễ hiểu, gần gũi hơn với quần chúng, phổ cập"

=To popularize an academic subject or scientific idea means to make it more easy to understand for ordinary people.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It was Aristotle who proved the world is round. 
  • Plato popularized the concept.
  • Let's popularize new theories in medicine. (IELTS TUTOR giải thích: Ta hãy phổ cập những thuyết mới trong y học)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE