Cách dùng động từ"ponder"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"ponder"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"ponder"

1."ponder"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"suy nghĩ về; cân nhắc về (cái gì); trầm tư"

=If you ponder something, you think about it carefully.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • ponder over something
 • ponder on something
 • ponder something
 • ponder whether, what, etc…

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I found myself constantly pondering the question: 'How could anyone do these things?' 
 • The Prime Minister pondered on when to go to the polls.
 • I'm continually pondering how to improve the team.
 • You should ponder factors identified as crucial to success. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh nên nghiền ngẫm những yếu tố được nhận diện là điều cốt lõi để thành công)
 • We need time to ponder on the significance of these events. (IELTS TUTOR giải thích:  Chúng tôi cần có thời gian cân nhắc ý nghĩa của những biến cố/sự kiện này)
 • She had come here to ponder her options and consider her future. (IELTS TUTOR giải thích:  Cô ấy tới đây để suy nghĩ về những chọn lựa của mình, suy nghĩ về tương lai)
 • One pauses to ponder over the aphorism :"The devil is in the details." (IELTS TUTOR giải thích:  Một người dừng lại để suy nghĩ về câu cách ngôn: "Nói nguyên tắc thì dễ nhưng đi vào chi tiết thì mới biết là nơi hiểm địa")
 • She pondered over his words. 
 • They were left to ponder on the implications of the announcement. 
 • The senator pondered the question for a moment. 
 • We intend to ponder all the alternatives before acting. 
 • They are pondering whether the money could be better used elsewhere. 
 • ‘I wonder why,’ she pondered aloud.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE