Cách dùng tính từ"acquainted"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"acquainted"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"acquainted"tiếng anh

1. Mang nghĩa"quen thuộc với cái gì"

=If you are acquainted with something, you know about it because you have learned it or experienced it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was well acquainted with the literature of France, Germany and Holland. 
  • I am also looking forward to getting more acquainted with immigration law.
  • Are you acquainted with the works of Shakespeare? (IELTS TUTOR giải thích:  anh có thông thạo các tác tác phẩm của Shakespeare hay không?)
  • You will soon be fully acquainted with the procedures (IELTS TUTOR giải thích:  chẳng mấy chốc bạn sẽ hoàn toàn nắm vững thủ tục)

2. Mang nghĩa"quen biết ai"

=If you are acquainted with someone, you have met them and you know them. You can also say that two people are acquainted.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • No-one personally acquainted with the couple was permitted to talk to the Press. 
  • It's true we were acquainted, but no more than that.
  • I'm not acquainted with that lady (IELTS TUTOR giải thích:  tôi không quen bà ấy)
  • Let's get better acquainted (IELTS TUTOR giải thích:  chúng ta nên làm quen với nhau nhiều hơn)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE