Cách dùng động từ"overdo"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"overdo"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"overdo"

1."overdo" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cường điệu hoá hỏng, làm quá"

=If someone overdoes something, they behave in an exaggerated or extreme way/to do something in a way that is too extreme

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As with details, it's possible to overdo dialogue. 
  • He overdid his apology (IELTS TUTOR giải thích: anh ta quá cường điệu lời biện giải hoá ra hỏng)
  • Some planning is required, but let's not overdo it.
  • After a heart attack you have to be careful not to overdo it/things (= you have to work and live calmly).

2.2. Mang nghĩa"hành động quá mức, làm cái gì đó nhiều hơn bình thường"

=If you overdo an activity, you try to do more than you can physically manage.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is important never to overdo new exercises. 
  • Don't overdo the salt in the food. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng cho quá nhiều muối vào thức ăn) 
  • Don't overdo it or you will be exhausted. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng làm việc quá mức nếu không anh sẽ kiệt sức đó)
  • Doctors are worried she's overdoing it. She needs to take some time off.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE