Cách dùng danh từ"vendor"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"vendor"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"vendor"

1."vendor"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

=A vendor is someone who sells things such as newspapers, cigarettes, or food from a small stall or cart.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Street vendors (IELTS TUTOR giải thích: người bán dạo trên đường phố)
  • news vendors (IELTS TUTOR giải thích: người bán báo dạo)
  • The vendor advertises his goods brassily. (IELTS TUTOR giải thích: Người bán hàng oang oang quảng cáo hàng của mình)
  •  ...ice-cream vendors. 
  • For the past few months she's been working as a street vendor, selling fruit and vegetables. 
  • The vendor of the house wants to exchange contracts this week.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK