Cách dùng "back then"

· Vocabulary

I. Các kiến thức liên quan đến "back then"

1. Cụm trạng ngữ tiếng anh

2. Cách dùng "back"

3. Cách dùng "then"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ THEN tiếng anh

II. Cách dùng "back then"

  • As a child, I enjoyed playing with the kids in the neighborhood. Back then, of course we didn't have fancy video games or computers. Instead, I remember us playing classic outdoor games for children like hide-and-seek or hopscotch.
    • IELTS TUTOR lưu ý: Back then: Khi ấy, dùng trong văn phong nói, để kể về một thời điểm thuộc về quá khứ, không lạm dụng trong văn viết 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK