Cách dùng động từ "mobilize" tiếng anh

· Vocabulary

Lần trước IELTS TUTOR có hướng dẫn các em về cách ghi Answer Sheet trong IELTS READING, liệu có nên ghi tắt Y/N/NG hay là không, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "mobilize" tiếng anh

I. Mobilize vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "tổng động viên, (làm cho ai/cái gì) trở nên sẵn sàng phục vụ hoặc hành động (nhất là thời chiến); huy động"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the troops received orders to mobilize (IELTS TUTOR giải thích: quân đội nhận được lệnh động viên)
  • Lao's Army started to mobilize tanks. (IELTS TUTOR giải thích: Quân đội Lào bắt đầu huy động xe tăng)

2. Mang nghĩa "phát động" (tổ chức hoặc tập hợp các phương tiện... cho một mục đích nào đó)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • they are mobilizing their supporters to vote at the election (IELTS TUTOR giải thích: họ đang vận động những người ủng hộ họ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử)
  • They could mobilize the savings. (IELTS TUTOR giải thích: Họ có thể huy động các khoản tiết kiệm)
  • Mobilize business strategy (IELTS TUTOR giải thích: Phát động chiến lược kinh doanh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK