Cách dùng động từ "locate" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Phân tích bài essay về "Produce fertiliser" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "locate" tiếng anh

I. Locate vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

1. Dùng locate như ngoại động từ

1.1. Mang nghĩa "xác định vị trí, định vị"

=to find or discover the exact position of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to locate a fire (IELTS TUTOR giải thích: xác định nơi xảy ra đám cháy)
 • to locate a nation on the map (IELTS TUTOR giải thích: xác định vị trí một quốc gia trên bản đồ)
 • Police are still trying to locate the suspect.

1.2. Mang nghĩa "toạ lạc"

be located in, near, on, etc.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Our office is located in midtown Manhattan. 
 • The pharmacy is located within the hospital. 
 • The school is located near the river. 
 • The houses will be located on the outskirts of town. 
 • The palace was located in the middle of a forest. 
 • The factory was located too close to a residential area.

2. Dùng locate như nội động từ

1.1. [NGOẠI ĐỘNG TỪ NGHĨA NÀY CŨNG ĐƯỢC] Di chuyển đến một vị trí nào đó làm ăn

=to put or establish something in a particular place

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • that joint-venture company will be located on the way to Danang (IELTS TUTOR giải thích: công ty liên doanh ấy sẽ nằm trên đường đi Đà nẵng)
 • The company decided to locate its headquarters in Denver.  
 • The company hopes to locate in its new offices by June.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK