Phân biệt German & Germany tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt German & Germany tiếng anh

I. Phân biệt KOREA, KOREANS, THE KOREAN VÀ KOREAN

II. Cách dùng

1. Germany là nước Đức

=a country in central Europe

2. German là người Đức, tiếng Đức

2.1. Tiếng Đức [Danh từ không đếm được]

the language of Germany, Austria, and parts of Switzerland

2.2. Người Đức [Danh từ đếm được]

a person from Germany

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We have a group of Germans staying at the hotel.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK