Cách dùng động từ"let"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"let"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"let"

1."let"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cho thuê"

=to rent a room, flat, house etc to someone

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, let vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ 
 • let something to someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The landlord can let at an agreed market rent. 
 • He’s let his cottage to some people from London.

2.2. Mang nghĩa"hãy, để, để cho, cho phép"

=to allow something to happen

IELTS TUTOR lưu ý:

 • let someone/something do something
 • let someone/something do something
 • let something in​/​out​/​through etc
 • let someone know (=tell someone)
 • let yourself

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I stepped back and let him pass. 
 • Alice’s mum won’t let her come with us. 
 • Let your imagination run wild. 
 • I let him try once more (IELTS TUTOR giải thích: tôi để cho nó thử một lần nữa)
 • Open the windows and let some fresh air into the room. 
 • There are holes between the stones that let the wind through. 
 • Let us know what time you want us to be there. 
 • She lets herself be talked into all kinds of schemes.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE