Cách dùng động từ"know"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"know"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"know"

1."know"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"biết; hiểu biết"

=to have learned or found out about something/used about things that most people think or believe are true

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, know vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ 
 • know (that)
 • know what/where/how etc
 • know if
 • know something about someone/something
 • know something for sure/for certain/for a fact
 • know something from experience
 • know someone/something to be something
 • know someone/something to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ‘Have they arrived yet?’ ‘I don’t know.’ If you don’t know the answer, just guess. 
 • How do you know my name? 
 • I knew she wasn’t really happy. 
 • I don’t know where the money’s coming from. 
 • I need to know if she’s made a decision yet. 
 • I don’t know anything about it. 
 • We know for a fact that the fire was started deliberately. 
 • We know from experience that unemployment makes the problem worse.
 • The ancient city is known to have existed in the region. 
 • The pilots were experienced and known to be very competent. 
 • Some drugs are known to cause damage to unborn children.

2.2. Mang nghĩa"quen biết với ai"

=to be familiar with someone, because you have met them or because you are friends/to be familiar with a place, because you have been there

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, know là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Some of you may know Ivan already. 
 • I met so many people at the party that I wouldn't know half of them again (IELTS TUTOR giải thích: tôi gặp quá nhiều người trong bữa tiệc đến nỗi không nhận ra được một nửa trong số họ)
 • I felt I hardly knew my father. 
 • She had known Nancy for years.
 • Do you know Rome well?
 • Do you know Beethoven’s Ninth Symphony?

2.3. Mang nghĩa"coi ai/cái gì như là cái gì; gọi, đặt tên riêng hay gán cho ai/cái gì như cái gì"

=to use a particular name for someone or something/to remember or recognize someone because of a particular skill or quality that they have

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, know là ngoại động từ 
 • know someone/something as something
 • know someone/something by something
 • know someone as/for something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The village was known as Garden Mill. 
 • They know all their tutors by their first names.
 • We know John Smith as a fine lawyer and a good friend (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi biếtJohn Smith là một luật sư giỏi và một người bạn tốt)
 • A heavyweight boxer known as 'The Greatest' (IELTS TUTOR giải thích: một võ sĩ quyền Anh hạng nặng được gọi là 'Người vĩ đại nhất')
 • He was best known as a painter. 
 • We know her mostly for her love poetry.

2.4. Mang nghĩa"đã biết mùi, đã trải qua"

=to experience something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, know là ngoại động từ 
 • have never known someone (to) do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I’ve never known her to make a joke.
 • A man who has known both poverty and riches (IELTS TUTOR giải thích: một người từng trải qua cảnh nghèo hèn lẫn cảnh giàu sang)
 • It was the only comfort and warmth she had ever known. 

2.5. Mang nghĩa"đã thấy, đã nghe nói..."

=to feel certain about something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, know vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ 
 • know (that)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She knew it was Steven before she’d picked up the phone.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE