Cách dùng động từ "intervene" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng động từ "intervene" tiếng anh

I. intervene là nội động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "xen vào, can thiệp"

=to intentionally become involved in a difficult situation in order to improve it or prevent it from getting worse

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to intervene in a quarrel (IELTS TUTOR giải thích: xen vào một cuộc cãi cọ)
  • to intervene in someone's affairs (IELTS TUTOR giải thích: can thiệp vào công việc của ai)
  • The Central Bank intervened in the currency markets today to try to stabilize the exchange rate.
  •  The minister intervened personally to stop the museum from being closed.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK