Cách dùng động từ "approach" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng động từ "approach" tiếng anh

I. approach vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Dùng "approach" như ngoại động từ

1.1. Mang nghĩa "bắt đầu giải quyết; tiếp cận"

=to deal with something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • before trying to solve the puzzle , let's consider the way to approach it (IELTS TUTOR giải thích: trước khi tìm cách giải câu đố, ta hãy xem xét cách tiếp cận nó đã)
 • I'm not sure how to approach the problem.

1.2. Mang nghĩa "thăm dò ý kiến; tiếp xúc để đặt vấn đề"

=to speak to, write to, or visit someone in order to do something such as make a request or business agreement

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We've just approached the bank for/about a loan. 
 • She's been approached by a modelling agency.
 • to approach someone on some matter (IELTS TUTOR giải thích: thăm dò ý kiến ai về vấn đề gì)
 • to approach one's bank manager for a loan (IELTS TUTOR giải thích: tiếp xúc với người quản lý ngân hàng để vay tiền)
 • to approach a witness with a bribe (IELTS TUTOR giải thích: đến người làm chứng kèm theo đồ đút lót)
 • I find him difficult to approach (IELTS TUTOR giải thích: tôi thấy anh ta là người khó gần gũi)

2. Dùng "approach" như nội động từ & ngoại động từ

Mang nghĩa "đến gần, lại gần, tới gần"

=to come near or nearer to something or someone in space, time, quality, or amount

 • winter is approaching (IELTS TUTOR giải thích: mùa đông đang đến)
 • the time is approaching when we must think about buying a new house (IELTS TUTOR giải thích: đã sắp đến lúc chúng tôi phải nghĩ đến việc mua một ngôi nhà mới)
 • as you approach the city , the first building you see is the church (IELTS TUTOR giải thích: khi bạn đến gần thành phố, toà nhà đầu tiên bạn thấy là nhà thờ)
 • We could just see the train approaching in the distance. 
 • If you look out of the window on the left, you'll see that we're now approaching the Eiffel Tower. 
 • I see it's approaching lunchtime, so let's take a break. In my opinion, no other composers even begin to approach (= come near in quality to) Mozart. 
 • The total amount raised so far is approaching (= almost) $1,000. 
 • He's very active for a man approaching 80 (= who is almost 80 years old).

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking