Cách dùng động từ"input"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"input"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"input"

1."input" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"đưa (dữ liệu) vào máy tính; nhập liệu"

=to put information into a computer or a piece of electronic equipment/If you input information into a computer, you feed it in, for example by typing it on a keyboard.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • input data/details/information

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The system is now ready for the user to input data.
  • Don't input the wrong data. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng nhập dữ liệu sai)
  • User have to input data. (IELTS TUTOR giải thích: Người dùng phải nhập dữ liệu)
  • All this information had to be input onto the computer
  • I've spent the morning inputting data into the computer.
  • His account details had been input incorrectly.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE