Cách dùng tính từ"surrounding"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"surrounding"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"surrounding"tiếng anh

=near or all around a place

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Surrounding là adj đứng trước noun

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The hotel is ideally located for visiting the city and the surrounding area.
  • The surrounding environment affects the buildings. (IELTS TUTOR giải thích: Môi trường xung quanh ảnh hưởng đến các tòa nhà)
  • I like living in the surrounding countryside. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thích sống ở vùng xung quanh nông thôn)
  • There were magnificent views of the surrounding countryside. (IELTS TUTOR giải thích: Có rất nhiều cảnh đẹp nguy nga/tráng lệ/lộng lẫy ở miền quê)
  • A lot of the children at the school do not live in the town, but come in from the surrounding countryside. 
  • The shop draws customers from many surrounding areas.
  • The school has space for more than 600 students from several surrounding counties. 
  • The laser removes thin layers of skin without damaging surrounding tissue. 
  • The blast blew out the windows of several surrounding buildings.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE