Cách dùng động từ"halve"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"halve"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"halve"

1."halve" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"giảm một nửa, giảm chỉ còn một nửa (tiền chi phí...)"

=to reduce something to half its original size, number, or amount/to be reduced to half the original size, number, or amount

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, halve vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The bank had to halve its discount rate. 
 • The number of people contracting the disease has halved.
 • The bank had to halve its discount rate. (IELTS TUTOR giải thích: Ngân hàng phải giảm một nửa mức giảm giá)
 • When you halve something or when it halves, it is reduced to half its previous size or amount. 
 • Dr Lee believes that men who exercise can halve their risk of cancer of the colon. 
 • The work force has been halved in two years. 
 • The Earth Summit focused on raising agricultural production to help to halve poverty and hunger by 2015. (IELTS TUTOR giải thích: Trọng tâm của Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu là làm sao gia tăng sản lượng nông nghiệp để góp phần giảm một nửa nghèo và đói vào năm 2015)
 • Since then oil prices have halved in value.

2.2. Mang nghĩa"chia đôi; chia đều, cưa đôi (với một người nào)"

=to divide something into two pieces of equal size/If you halve something, you divide it into two equal parts.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, halve là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Halve the pineapple and scoop out the inside.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE