Cách dùng danh từ"increase"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"increase"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"increase"

1."increase"vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự tăng, sự tăng thêm"

=a rise in the number, amount, or degree of something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • increase in
 • price/tax/wage increase
 • be on the increase (=be increasing)
 •  a pay/price/tax increase
 • an increase in sth 
 • an increase of sth
 • a dramatic/significant/substantial increase 
 • a small/slight/steady increase
 • There has been a significant increase in the number of young people who smoke. 
 • Sales have been good despite last year’s price increases. 
 • Workplace stress is on the increase.
 • an increase in population (IELTS TUTOR giải thích: sự tăng số dân)
 • on the increase (IELTS TUTOR giải thích: đang tăng lên, ngày càng tăng)
 • Customers stocked up, anticipating a January price increase. 
 • Businesses are facing a 12% increase in energy costs. 
 • Revenue last year was $347 million, an increase of 26%. 
 • ...a sharp increase in productivity.
 • He called for an increase of 1p on income tax. 
 • ...an increase of violence along the border.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE