Cách dùng động từ"grant"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"grant"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"grant"

1."grant"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"ban cái gì cho ai một cách chính thức hoặc hợp pháp; cấp"

=to agree to give somebody what they ask for, especially formal or legal permission to do something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, grant  thường  chia  bị  động  
 • grant something
 • grant somebody something
 • grant something to somebody/something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • My request was granted. the rights expressly granted by the terms of the lease 
 • The judge granted an injunction preventing the newspaper from printing the names.  
 • I was granted permission to visit the palace. 
 • She was granted a divorce. 
 • The court granted him leave to appeal. 
 • He was granted a licence to mine in the area. 
 • The bank finally granted me a £500 loan. 
 • The bank finally granted a £500 loan to me. 
 • These lands had been granted to the family in perpetuity.

2.2. Mang nghĩa"đồng ý hoặc chấp nhận (cái gì là thật); công nhận"

=to admit to somebody that something is true, although you may not like or agree with it

IELTS TUTOR lưu ý:

 • grant (somebody) (that)
 • grant somebody

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She's a smart woman, I grant you, but she's no genius. 
 • I grant he's been ill , but that doesn't excuse him (IELTS TUTOR giải thích: tôi thừa nhận là hắn bị ốm, nhưng điều đó không bào chữa cho hắn được)
 • I grant you she's a clever woman , but I wouldn't work for her (IELTS TUTOR giải thích:   tôi đồng ý với anh rằng cô ta là người đàn bà khôn khéo, song tôi chẳng muốn làm việc cho cô ta)
 • … I grant you (that) it looks good, but it’s not exactly practical.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE