Cách dùng động từ"fuel "tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng động từ"fuel "tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng động từ"fuel

1. "fuel" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"kích ngòi nổ ra, gây ra"

=To fuel a situation means to make it become worse or more intense/to make something increase or become worse, especially something unpleasant

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The result will inevitably fuel speculation about the Prime Minister's future. 
  • The economic boom was fueled by easy credit.
  • Graf’s back problem fuelled speculation that she might soon retire. 
  • People’s fear of crime is fuelled by sensationalist reports.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking