Cách dùng động từ"experiment"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"experiment"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"experiment"

1."experiment"là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"thử nghiệm, thử cái gì đó mới mẻ"

=to try new ideas, methods, or activities in order to find out what results

IELTS TUTOR lưu ý:

  • experiment with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • they will have a designer who is not afraid to experiment 
  • She likes experimenting with different hairstyles.

2.2. Mang nghĩa"thí nghiệm khoa học"

=to perform scientific tests in order to find out what happens to someone or something in particular conditions

IELTS TUTOR lưu ý:

  • experiment on/with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to experiment upon animals (IELTS TUTOR giải thích: thực nghiệm trên súc vật)
  • to experiment with new methods (IELTS TUTOR giải thích: thực nghiệm bằng phương pháp mới)
  • This lab doesn’t experiment on animals.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK