Cách dùng động từ"envisage"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"envisage"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"envisage"

1."envisage" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"dự tính, tưởng tượng"

=If you envisage something, you imagine that it is true, real, or likely to happen/to imagine what will happen in the future envisage something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • it is envisaged that…
 • envisage that…
 • envisage how, where, etc…
 • envisage (somebody) doing something
 • envisage something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He envisages the possibility of establishing direct diplomatic relations in the future.
 • He had never envisaged spending the whole of his working life in that particular job. 
 • Personally, I envisage them staying together.
 • They envisage charging a small sum. (IELTS TUTOR giải thích:  Họ dự tính thu phí một khoản tiền nhỏ)
 • We envisage great potentialities for this line of business. (IELTS TUTOR giải thích:  Chúng tôi dự kiến tiềm năng to lớn của ngành kinh doanh này)
 • It is difficult to envisage living without the telephone. (IELTS TUTOR giải thích:  Thật khó tưởng tượng khi sống thiếu điện thoại sẽ ra sao)
 • What level of profit do you envisage? 
 • I can't envisage her coping with this job. 
 • I don’t envisage working with him again. 
 • It is envisaged that the talks will take place in the spring. 
 • I envisage that the work will be completed next year. 
 • It is difficult to envisage how people will react.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE