Cách dùng động từ"enrich"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"enrich"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"enrich"

1."enrich" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"làm cho ai/cái gì giàu có hoặc phong phú hơn"

=To enrich someone means to increase the amount of money that they have.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He will drain, rather than enrich, the country.
  • Student selected activities that enrich experiences. (IELTS TUTOR giải thích:  Sinh viên được lựa chọn các hoạt động để trau dồi kinh nghiệm)

2.2. Mang nghĩa"nâng cao chất lượng, hương vị của cái gì"

=To enrich something means to improve its quality, usually by adding something to it/enrich something to improve the quality of something, often by adding something to it

IELTS TUTOR lưu ý:

  • enrich something (with something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • An extended family enriches life in many ways. 
  • It is important to enrich the soil prior to planting.
  • to improve the quality of food by adding vitamins or nutrients 
  • Most breakfast cereals are enriched with vitamins.
  • The study of science has enriched all our lives.
  • And it can also build up energy and enrich blood. (IELTS TUTOR giải thích:  Và nó cũng có thể tăng lực và bổ máu)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE