Cách dùng"kind of"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"kind of"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Mang nghĩa"đại loại là"

=You use kind of when you want to say that something or someone can be roughly described in a particular way/used when you are trying to explain or describe something, but you cannot be exact

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It was kind of sad, really. It kind of gives us an idea of what's happening.
  • He's kind of fat. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh ấy hơi béo)
  • She's acting kind of strange. (IELTS TUTOR giải thích:  Cô ấy hành động hơi lạ)
  • It was kind of strange to see him again.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE