Cách dùng động từ"dispel"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"dispel"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"dispel"

1."dispel" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"xua đuổi đi, xua tan"

=to remove fears, doubts, and false ideas, usually by proving them wrong or unnecessary/to get rid of unpleasant feelings or false beliefs/To dispel an idea or feeling that people have means to stop them having it. ​

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to dispel apprehensions (IELTS TUTOR giải thích: xua đuổi những mối sợ hãi)
  • to dispel darkness (IELTS TUTOR giải thích: xua tan bóng tối)
  • He was keen to dispel any illusions we might have had.
  • The government has moved to dispel the rumours. (IELTS TUTOR giải thích: Chính phủ đã hành động để xua đi lời đồn đại)
  • I'd like to start the speech by dispelling a few rumours that have been spreading recently. 
  • We need to dispel the myths and establish real facts.
  • This result should dispel the notion that developing countries are dependent on exports of agricultural products.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE