Cách dùng động từ"delve"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"delve"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"delve"

1."delve"là nội động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tìm tòi, nghiên cứu sâu"

=to search, especially as if by digging, in order to find a thing or information/If you delve into something, you try to discover new information about it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She delved into her pocket to find some change.
  • Tormented by her ignorance, Jenny delves into her mother's past. 
  • f you're interested in a subject, use the internet to delve deeper.
  • Training on soft skills becomes all the more relevant in a country like India where the education system does not delve into personality development. (IELTS TUTOR giải thích:Việc huấn luyện các kỹ năng mềm càng trở nên liên quan mật thiết với một nước như Ấn Độ, nơi mà hệ thống giáo dục không đào sâu việc phát triển nhân cách con người)
  • They do not want to delve into that topic. (IELTS TUTOR giải thích:Họ không muốn nghiên cứu sâu vào đề tài đó)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE