Cách dùng động từ"define"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"define"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"define"

1."define" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"định rõ, vạch rõ (hình dạng, ranh giới...)"

=to describe clearly and exactly what something is

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • No one has defined the scope of the project. 
 • To define the boundary between two countries (IELTS TUTOR giải thích: định rõ ranh giới hai nước)
 • The responsibilities of each team member need to be clearly defined.

2.2. Mang nghĩa"định nghĩa (một từ...)"

=to explain the meaning of a word

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Defining the word ‘love’ can be very difficult. 
 • Manual work is broadly defined as work that you do with your hands.

2.3. Mang nghĩa"xác định đặc điểm, chỉ rõ tính chất"

=to be a feature or quality that shows exactly what someone or something is like

IELTS TUTOR lưu ý:

 • define someone/something as

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It is his work that really defines him. 
 • How to define capital expenditure? (IELTS TUTOR giải thích: Định rõ vốn chi tiêu như thế nào?)
 • How do you define a neurosis? (IELTS TUTOR giải thích: Ông quan niệm chứng loạn thần kinh chức năng như thế nào?)
 • We can define him as luckiest person. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi có thể xác định anh ấy là người may mắn nhất)
 • the high winds that define a storm as a hurricane

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE