Cách dùng động từ"dash"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"dash"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng động từ"dash"

1."dash"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"lao tới, xông tới"

=to run or go somewhere very quickly because you are in a hurry

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, dash là nội động từ 
 • dash into/out of/across etc

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I dashed out into the street, still in my pyjamas. 
 • I have to dash now. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi phải đi ngay bây giờ)
 • Maria came dashing down the stairs.

2.2. Mang nghĩa"va mạnh"

=if water dashes against something, it hits it violently

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, dash là nội động từ
 • dash against 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Huge waves dashed against the side of the boat.

2.3. Mang nghĩa"vất mạnh, ném mạnh"

=to throw or hit something very violently onto a surface, usually so that it breaks

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, dash là ngoại động từ 
 • dash something against/onto/to etc

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He picked up a glass and dashed it against the wall. 
 • in her anger , the wife dashed her spectacles to the ground (IELTS TUTOR giải thích: trong cơn nóng giận, người vợ đã vất phăng mắt kính của mình xuống đất)
 • In a fit of rage James had dashed the priceless vase to the ground.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK