Cách dùng động từ "Confer" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng động từ "Confer" tiếng anh

I. "Confer" vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "trao hoặc tặng (văn bằng hay tước vị)"

=to give an official title, honour, or advantage to someone

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, confer là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The Queen conferred knighthoods on several distinguished men (IELTS TUTOR giải thích: Nữ hoàng ban tước hầu cho một vài nhân vật kiệt xuất)
  • he behaves as if high rank automatically confers the right to be obeyed (IELTS TUTOR giải thích: ông ta cư xử như thể cấp bậc cao tự nó mang lại cái quyền bắt người khác nghe theo vậy)
  • An honorary doctorate was conferred on him by Columbia University.

2. Mang nghĩa "bàn bạc, hỏi ý kiến, hội ý"

=to exchange ideas on a particular subject, often in order to reach a decision on what action to take

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, confer là nội động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • she withdrew to confer with her advisers before announcing a decision (IELTS TUTOR giải thích: bà ta lui vào để bàn bạc với các cố vấn của bà ta trước khi công bố một quyết định)
  • I need some time to confer with my lawyer.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK