Cách dùng động từ"collaborate"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"collaborate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng động từ"collaborate"

1."collaborate"là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cộng tác"

=to work with someone in order to produce something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • collaborate with
  • collaborate in/on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We have been collaborating closely with teachers in devising the lesson plans. 
  • She directed the film and collaborated with Goldman on the script.
  • They want to collaborate with others. (IELTS TUTOR giải thích: Họ muốn cộng tác với người khác)
  • The distributors will collaborate with a British company. (IELTS TUTOR giải thích: Các nhà phân phối sẽ hợp tác với một công ty Anh)

2.1. Mang nghĩa"cộng tác với địch, gián điệp"

=to work secretly to help an enemy or opponent

IELTS TUTOR lưu ý:

  • collaborate with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He still denies that he collaborated with the Nazis.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK