Cách dùng động từ "change" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR Cách dùng động từ "change" tiếng anh

I. Change vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "thay đổi"

=to become different, or to make someone or something different

IELTS TUTOR lưu ý:

 • change (something) from something to something:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Some things never change.
 •  After a few days the weather changed dramatically. 
 • The law was changed in 1989. 
 • the changing role of women in the workplace change little (=not very much)
 • The school has changed little since it was built 30 years ago.  
 • The town has changed from a small fishing port to a bustling tourist attraction.
 • you've changed a lot since I last saw you (IELTS TUTOR giải thích: anh đã thay đổi nhiều so với lần trước tôi gặp anh)
 • our plans have changed (IELTS TUTOR giải thích: kế hoạch của chúng tôi đã thay đổi)
 • the ship changed course (IELTS TUTOR giải thích: con tàu đã đổi hướng)
 • the wind has changed direction (IELTS TUTOR giải thích: gió đã đổi chiều)
 • all things change (IELTS TUTOR giải thích: mọi vật đều thay đổi)

2. Mang nghĩa "bắt đầu làm gì khác mới"

=to stop doing one thing and start doing something different

IELTS TUTOR lưu ý:

 • change (something) to something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Dave said he might be changing jobs. 
 • I changed the order to once a year instead of quarterly. 
 • Consumers are increasingly changing to low-fat milk.

3. Mang nghĩa "đổi qua cái khác tốt hơn"

=to replace something with a new or different thing

IELTS TUTOR lưu ý:

 • change something for something: đổi cái gì lấy cái khác 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I’m sick of these curtains – let’s change them. 
 • Can you help me change a tyre?
 • to change one's attitude /opinion (mind ) (IELTS TUTOR giải thích: thay đổi thái độ/ý kiến an event which changed the course of history một sự kiện thay đổi dòng lịch sử)
 • to change one's doctor (IELTS TUTOR giải thích: thay bác sĩ)
 • to change one's job /address (IELTS TUTOR giải thích: đổi nghề/địa chỉ)
 • to change a light bulb (IELTS TUTOR giải thích: thay một cái bóng đèn)
 • to change gear (IELTS TUTOR giải thích: sang số (chuyển sang một số khác trên ô tô để đi nhanh hơn hoặc chậm hơn))
 • I'm thinking of changing my car for a bigger one (IELTS TUTOR giải thích: tôi đang nghĩ đến việc đổi chiếc xe của tôi lấy một chiếc to hơn)
 • Why don’t you change it for something else?

4. Mang nghĩa "đổi tiền"

=to exchange money from one country for money with the same value from another country change something for/into something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I need to change some dollars into pesos.

5. Mang nghĩa "thay quần áo"

=to take off the clothes or a piece of clothing you are wearing and put on different ones

IELTS TUTOR lưu ý:

 • change into
 • change out of
 • get changed

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Hang on, I’ll just go and change. 
 • I had a bath and changed my clothes. 
 • You should change into some dry socks. 
 • He went straight upstairs to change out of his good suit. 
 • Have I got time to get changed before we go?
 • to change one's coat (IELTS TUTOR giải thích: thay áo)
 • I must change these trousers - they've got oil on them (IELTS TUTOR giải thích: tôi phải thay cái quần này - nó bị dính dầu)
 • I’m going to take that shirt back and change it: I don’t like the colour. 

6. Mang nghĩa "đổi tàu xe"

=to leave one plane, train, bus etc to get on another

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You’ll have to change at Manchester. 
 • We changed planes in Paris.
 • we must change at the next station (IELTS TUTOR giải thích: đến ga sau chúng ta sẽ phải đổi tàu)
 • this is where we change from car to bus (IELTS TUTOR giải thích: đây là chỗ chúng ta chuyển từ ô tô sang xe búyt)
 • all change ! (IELTS TUTOR giải thích: mời mọi người xuống xe (tàu)!)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK