Cách dùng động từ"cease"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"cease"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"cease"

1."cease" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"dừng, ngừng, ngớt"

=If something ceases, it stops happening or existing.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • At one o'clock the rain had ceased.

2.2. Mang nghĩa"dừng làm việc gì đó"

=If you cease to do something, you stop doing it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He never ceases to amaze me. 
  • The secrecy about the President's condition had ceased to matter. 
  • A small number of firms have ceased trading.

2.3. Mang nghĩa"dừng cái gì đó lại"

=If you cease something, you stop it happening or working.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The Daily Herald ceased publication, to be replaced by The Sun.
  • The company desires to cease operations. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty này muốn ngừng hoạt động)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE