Cách dùng động từ "care" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "care" tiếng anh

I. Care là nội động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "trông nom, chăm sóc, nuôi nấng"

= look after / take care of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to care for a patient (IELTS TUTOR giải thích: chăm sóc người ốm)
 • to be well cared for (IELTS TUTOR giải thích: được chăm sóc chu đáo, được trông nom cẩn thận)

2. Mang nghĩa "chú ý đến, để ý đến, quan tâm đến, lo lắng đến; cần đến"

to think that something is important and to feel interested in it or upset about it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She's never cared very much about her appearance. 
  • I really don't care whether we go out or not. 
  • I don't care how much it costs, just buy it. 
  • "Was Lorna happy about the arrangements?" "I don't know and I don't care." 
  • Your parents are only doing this because they care about (= love) you.

  2. Mang nghĩa "thích, muốn"

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • would you care for a walk ? (IELTS TUTOR giải thích: anh có thích đi tản bộ không?)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK