Cách dùng động từ "base" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "base" tiếng anh

I. Base là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "dựa vào, căn cứ vào"

=If you base something on facts or ideas, you use those facts or ideas to develop it

base sth on sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I base my hopes on the good news we had yesterday (IELTS  TUTOR  giải  thích: hy vọng của tôi là dựa vào cái tin tốt lành chúng tôi nhận được hôm qua)
  • this novel is based on historical facts (IELTS  TUTOR  giải  thích: tiểu thuyết này dựa vào những sự kiện lịch sử)
  • to base oneself on facts (IELTS  TUTOR  giải  thích: dựa vào thực tế)
  • The film is based on a short story by Thomas Mann.

2. Mang nghĩa "bố trí, toạ lạc"

=to have a particular town or area, etc. as the main place that you live and work in, or where you do business from

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • where are you based now ? (IELTS  TUTOR  giải  thích: bây giờ anh được bố trí ở đâu?)
  • most of our staff are based in Cairo (IELTS  TUTOR  giải  thích: hầu hết bộ tham mưu của chúng tôi được bố trí ở Cairô)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK