Cách dùng động từ"approve"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"approve"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"approve"

1."approve"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tán thành; ưng thuận; bằng lòng"

=to have a positive feeling towards someone or something that you consider to be good or suitable

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, approve là nội động từ 
 • approve of
 • approve of someone doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You’re leaving college! Do your parents approve? 
 • Lan doesn't want to take her new boyfriend home in case her parents don't approve of him (IELTS TUTOR giải thích: Lan không muốn đưa anh bạn mới quen về nhà nếu bố mẹ không ưng thuận anh ta)
 • He seemed to approve of my choice. 
 • I don’t really approve of children wearing make-up.

2.2. Mang nghĩa"chấp thuận; phê chuẩn, duyệt"

=to give official agreement or permission to something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • be approved for something
 • Với nghĩa này, approve là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This year’s budget package has been formally approved by parliament. 
 • The new stamps were personally approved by the Queen. 
 • That peace treaty has been approved by the national assembly (IELTS TUTOR giải thích: hoà ước ấy đã được sự phê chuẩn của quốc hội)
 • The auditors approved the company's accounts (IELTS TUTOR giải thích: các kiểm định viên đã chấp thuận các chứng từ thanh toán của công ty)
 • These chemicals were only approved for use in animal foods.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE