Cách dùng động từ"appreciate"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"appreciate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"appreciate"

1."appreciate" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"hiểu rõ giá trị, thưởng thức"

=If you appreciate something, for example a piece of music or good food, you like it because you recognize its good qualities.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, appreciate là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  Anyone can appreciate our music. 
 • I really appreciate a good cup of tea (IELTS TUTOR giải thích: tôi thực sự thưởng thức một tách trà ngon)
 • In time you'll appreciate the beauty and subtlety of this language.

2.2. Mang nghĩa"hiểu (cái gì) với sự thông cảm"

=If you appreciate a situation or problem, you understand it and know what it involves.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, appreciate là ngoại động từ 
 • appreciate how/why/what etc
 • appreciate that
 • fully appreciate

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I never really appreciated the size of the club and what it means to the community. 
 • I appreciate your problem, but I don't think I can help you (IELTS TUTOR giải thích: tôi thông cảm với vấn đề của bạn, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi giúp được bạn)
 • You don't seem to appreciate how busy I am (IELTS TUTOR giải thích: hình như bạn không thông cảm tôi bận như thế nào)
 • He appreciates that co-operation with the media is part of his professional duties.
 • Doctors are only now beginning to appreciate how dangerous this drug can be. 
 • We appreciate that you cannot make a decision immediately.
 • I don’t believe the Prime Minister fully appreciates the complexity of the problem.

2.3. Mang nghĩa"cảm kích"

=If you appreciate something that someone has done for you or is going to do for you, you are grateful for it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, appreciate là ngoại động từ 
 • be truly/properly appreciated

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Peter stood by me when I most needed it. I'll always appreciate that.
 • Thanks, lads. I appreciate it.
 • Your help was highly appreciated (IELTS TUTOR giải thích: sự giúp đỡ của bạn được đánh giá cao (nghĩa là chúng tôi biết ơn điều đó))
 • I greatly appreciate your kindness (IELTS TUTOR giải thích: tôi rất cảm kích lòng tốt của anh)
 •  I'd appreciate it if you wouldn't mention it.
 • Many of the junior staff feel they are not properly appreciated.

2.4. Mang nghĩa"lên giá (hàng hoá...), tăng giá trị"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, appreciate là nội động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • If something that you own appreciates over a period of time, its value increases. 
 • They don't have any confidence that houses will appreciate in value.
 • local property has appreciated (in value ) since they built the motorway nearby (IELTS TUTOR giải thích: tài sản ở địa phương đã tăng giá trị từ khi người ta làm xa lộ gần đó)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE