Cách dùng động từ"ameliorate"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"ameliorate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"ameliorate"

1."ameliorate" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"làm tốt hơn, cải thiện"

=If someone or something ameliorates a situation, they make it better or easier in some way.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Nothing can be done to ameliorate the situation.
  • He expected me to do something to ameliorate his depression.
  • to ameliorate the poor's living conditions (IELTS TUTOR giải thích: cải thiện đời sống của dân nghèo)
  • Foreign aid is badly needed to ameliorate the effects of the drought.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE