Cách dùng"advocate (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"advocate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"advocate"

1."advocate"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tán thành, ủng hộ"

=to support something publicly advocate something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • advocate (somebody) doing something
  • advocate that + mệnh đề 
  • advocate something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The group does not advocate the use of violence. 
  • All the people do not advocate the use of violence. (IELTS TUTOR giải thích:  Tất cả mọi người đều không ủng hộ việc sử dụng bạo lực)
  • Heart specialists strongly advocate low-cholesterol diets. 
  • These policies have been widely advocated.
  • Many experts advocate rewarding your child for good behaviour. 
  • The report advocated that all buildings (SHOULD) be fitted with smoke detectors.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE