Cách dùng động từ"accomplish"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"accomplish"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"accomplish"

1."accomplish" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"hoàn thành, làm xong, thực hiện, đạt tới (mục đích...)"

=to succeed in doing something, especially something that you have been trying to do for a period of time/If you accomplish something, you succeed in doing it. If we'd all work together, I think we could accomplish our goal.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His job was to achieve the release of the hostages, a task he successfully accomplished. 
  • We didn’t accomplish much at work this week.
  • They are sceptical about how much will be accomplished by legislation.
  • The students accomplished the task in less than ten minutes. 
  • She accomplished such a lot during her visit. I feel as if I've accomplished nothing since I left my job.
  • Don't forget to accomplish your promise. (IELTS TUTOR giải thích: Nhớ thực hiện lời hứa nhé)
  • He that is overcautious will accomplish little. (IELTS TUTOR giải thích: Kẻ nào quá cẩn thận thì ít thành công)
  • Is it possible to accomplish my dream? (IELTS TUTOR giải thích: Liệu tôi có thể hoàn thành ước mơ của mình không?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE