Cách dùng"designate (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"designate (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng"designate (v)"tiếng anh

1."designate (v)"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"chỉ rõ, định rõ"

=When you designate someone or something as a particular thing, you formally give them that description or name.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...a man interviewed in one of our studies whom we shall designate as E. 
  • There are efforts under way to designate the bridge a historic landmark. 
  • For businessmen, to designate the boundaries of work and personal life is very important. (IELTS TUTOR giải thích: Đối với các doanh nhân thì việc vạch rõ ranh giới giữa công việc và đời tư là rất quan trọng)
  • I live in Exmoor, which is designated as a national park.

2.2. Mang nghĩa"chọn ai/cái gì cho một mục đích đặc biệt"

=If something is designated for a particular purpose, it is set aside for that purpose.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Some of the rooms were designated as offices. 
  • ...scholarships designated for minorities.
  • Smoking is allowed in designated areas.

2.3. Mang nghĩa"bổ nhiệm ai làm gì"

=When you designate someone as something, you formally choose them to do that particular job.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Designate someone as the spokesperson. 
  • The President's designated successor is his son.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE