Cách dùng"density"(n) tiếng anh

· Noun

Bên cạnh trau dồi PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"density"(n) tiếng anh

I. density vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng danh từ"density"

1. Mang nghĩa"mật độ"

=Density is the extent to which something is filled or covered with people or things. .

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, density vừa  là danh từ đếm được, vừa  không  đếm  được  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ..a law which restricts the density of housing.
  • The area has a high population density. (IELTS TUTOR giải thích:  Khu vực này có mật độ dân số cao)
  • The population density has become very high. (IELTS TUTOR giải thích:  Mật độ dân số đã trở nên dày đặc)
  • Bone mineral density in the spine decreases first. (IELTS TUTOR giải thích:  Mật độ khoáng trong xương sống sẽ giảm trước tiên)
  • The region has a very high population density. 
  • ...areas with high densities of immigrant populations.

2. Mang nghĩa"độ dày, tương quan giữa trọng lượng và khối lượng; tỷ trọng"

=In science, the density of a substance or object is the relation of its mass or weight to its volume.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, density vừa  là danh từ đếm được, vừa  không  đếm  được  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Jupiter's moon Io, whose density is 3.5 grams per cubic centimetre, is all rock.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE