Cách dùng"troubleshooting"(n) tiếng anh

· Noun

Bên cạnh trau dồi PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"troubleshooting"(n) tiếng anh

I. troubleshooting là danh từ không đếm được

II. Cách dùng danh từ"troubleshooting"

Mang nghĩa"việc sửa hỏng hóc, việc xử lý sự cố"

=Troubleshooting is the activity or process of solving major problems or difficulties that occur in a company or government.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Defusing potential problems before they arise is far better than troubleshooting later on.
  • Please use the troubleshooting steps listed below. (IELTS TUTOR giải thích:   Vui lòng sử dụng các bước xử lý sự cố được liệt kê dưới đây)
  • The instruction manual includes a section on troubleshooting to help you with any simple problems you might have with the TV. 
  • He’s very good at troubleshooting because he knows these computers as well as anybody.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE