Cách dùng danh từ"youngster"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"youngster"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"youngster"

1."youngster"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"người trẻ, thanh niên"

=a young person, usually an older child:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The film features him as a rich youngster in Singapore. (IELTS TUTOR giải thích: Bộ phim khắc họa anh ấy là một thanh niên giàu có ở Singapore)
  • Anyway, I was a youngster, and I was still exploring my political sensibilities. (IELTS TUTOR giải thích: Dù sao thì tôi vẫn còn trẻ, và tôi vẫn đang khám phá những sự nhạy cảm chính trị của mình)
  • A stranger on horse back came to a river with which he was unfamiliar. The traveller asked a youngster if it was deep. (IELTS TUTOR giải thích: Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu không)
  • Other youngsters are not so lucky. 
  • I was only a youngster in 1935.
  • The scheme is for youngsters between the ages of ten and 16. 
  • The program was designed to find summer jobs for city youngsters ages 14 to 21.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK