Cách dùng danh từ"workshop"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"workshop"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"workshop"

1."characteristic"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"hội thảo"

=an occasion when a group of people meet to learn about a particular subject, especially by taking part in discussions or activities

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a creative writing workshop
  • We will organize a poetry workshop. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc hội thảo thi ca)
  • Trumpeter Marcus Belgrave ran a jazz workshop for young artists.  
  • The Jamaica Festival is planning a series of workshops and business seminars.

2.2. Mang nghĩa"phân xưởng (sửa chữa, chế tạo máy móc...)"

=A workshop is a building which contains tools or machinery for making or repairing things, especially using wood or metal.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...a modestly equipped workshop. 
  • My father has a small workshop. (IELTS TUTOR giải thích: Bố tôi có một phân xưởng nhỏ)
  • ...the railway workshops.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE