Cách dùng danh từ "weight" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh có thể tham khảo thêm hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "weight" tiếng anh

I. [Nghĩa đen]

1. Mang nghĩa "trọng lượng"

(the amount that something or someone weighs any object that is heavy)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • he is twice my weight (IELTS TUTOR giải thích: anh ấy nặng gấp đôi tôi)
 • bananas are usually sold by weight (IELTS TUTOR giải thích: chuối thường được bán theo cân)
 • lead is often used because of its weight (IELTS TUTOR giải thích: chì thường được dùng vì đặc tính nặng của nó)
 • the weight of the overcoat made it uncomfortable to wear (IELTS TUTOR giải thích: sức nặng của cái áo choàng làm cho mặc nó không thoải mái)

2. Mang nghĩa "quả cân"

(A weight is also a piece of metal whose force toward earth has been measured, and by which you can measure other objects)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • set of weights một bộ quả cân a 2 lb weight (IELTS TUTOR giải thích: một quả cân 2 pao)

II. [Nghĩa bóng]

1. Mang nghĩa "gánh nặng (của trách nhiệm, sự lo lắng)"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the news that he was safe was a weight off her mind (IELTS TUTOR giải thích: tin ông ta vô sự đã cất một gánh nặng ra khỏi tâm trí bà ta)
 • the full weight of decision-making falls on her (IELTS TUTOR giải thích: toàn bộ trọng trách đưa ra quyết định đổ lên đầu bà ta)

2. Mang nghĩa " uy tín, mức độ ảnh hưởng"

respect, influence, trust, or importance

 • to have no weight with somebody = to have little /much weight with somebody 
  • (IELTS TUTOR giải thích: không có uy tín (ảnh hưởng) đối với ai; có ít/nhiều uy tín (ảnh hưởng) đối với ai)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • an argument of great weight (IELTS TUTOR giải thích: một lý lẽ có sức thuyết phục lớn (có trọng lượng)) 
 • recent events give added weight to their canvass (IELTS TUTOR giải thích: những sự kiện gần đây đã tăng thêm tác dụng cho chiến dịch vận động bầu cử của họ)
 • man of weight (IELTS TUTOR giải thích: người quan trọng, người có ảnh hưởng lớn)
 •  to carry weight (IELTS TUTOR giải thích: có tầm quan trọng; có ảnh hưởng lớn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK