Cách dùng động từ "expose" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Cách dùng động từ "expose" tiếng anh

I. "expose" là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "bóc phốt, vạch trần"

=to deliberately make something publicly known because you believe that it is wrong or illegal

IELTS TUTOR lưu ý:

 • expose someone/something as something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The melting snow exposed the spring flowers. 
 • Many people like to expose old floorboards.
 • I will expose his all lawless actions. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ phơi bày các hành động không theo luật pháp / vô kỉ cương của anh ta)
 • The press helped to expose the appalling living conditions of the farm workers. 
 • The videotape of the meeting exposed him as thoroughly corrupt (=showed that he was corrupt).

2. Mang nghĩa "đặt vào (nơi nguy hiểm...), đặt vào tình thế dễ bị (tai nan...)"

=to fail to protect someone or something from something harmful or dangerous

IELTS TUTOR lưu ý:

 • expose someone/something to something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Many of the soldiers had been exposed to radiation. 
 • Why do we still sunbathe when we know the dangers of exposing our skin to the sun? 
 • The sale exposed the company to widespread criticism.

3. Mang nghĩa "Tạo điều kiện cho ai học cái gì đó mới"

=to create conditions that allow someone to have the opportunity to learn or experience new things

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Kate was exposed to new ideas when she went to college. 
 • Schools are again exposing children to the classics.
 • Expose yourself to unusual experiences. (IELTS TUTOR giải thích: Trải nghiệm cuộc sống/Hãy trải nghiệm những kinh nghiệm mới)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking