Cách dùng danh từ"virtue"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"virtue"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"virtue"

1."virtue"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đức hạnh (tính tốt hoặc sự xuất sắc về mặt đạo đức)"

=Virtue is thinking and doing what is right and avoiding what is wrong.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, virtue là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Virtue is not confined to those who follow a faith. 
 • To lead a life of virtue sống một cuộc đời đức hạnh 
 • Kindness is man's virtue. (IELTS TUTOR giải thích: Chữ nhân là cái đức tốt của con người ta)
 • She could have established her own innocence and virtue easily enough.

2.2. Mang nghĩa"đức tính tốt, thói quen tốt"

=A virtue is a good quality or way of behaving.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, virtue là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • His virtue is patience. 
 • Her flaws were as large as her virtues. 
 • Humility is considered a virtue.

2.3. Mang nghĩa"ưu điểm; tính chất hấp dẫn, tính chất có ích, công dụng; tác dụng, hiệu quả, hiệu lực"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, virtue là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The virtue of something is an advantage or benefit that it has, especially in comparison with something else. 
 • There was no virtue in returning to Calvi the way I had come.
 • This seat has the virtue of being adjustable (IELTS TUTOR giải thích: loại ghế này có ưu điểm là điều chỉnh được)
 • Its other great virtue, of course, is its hard-wearing quality.
 • a remedy of great virtue một phương thuốc có hiệu lực lớn

2.4. Mang nghĩa"vì, bởi vì"

=You use by virtue of to explain why something happens or is true.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The article stuck in my mind by virtue of one detail. 
 • Mr Olaechea has British residency by virtue of his marriage.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE