Cách dùng tính từ"regional"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"regional"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"regional"tiếng anh

Mang nghĩa"(thuộc) vùng; địa phương"

=relating to or typical of a particular area of a country or the world

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a regional council/newspaper/accent 
 • regional issues/conflicts/cooperation 
 • regional differences/variations
 • regional businesses/companies 
 • a regional bank/newspaper 
 • a regional director/manager 
 • regional demand/distribution 
 • a regional economy/market

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • organized on a regional basis (IELTS TUTOR giải thích: được tổ chức trên cơ sở địa phương)
 • We have a regional office. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi có một văn phòng ở địa phương)
 • It does not have regional centers. (IELTS TUTOR giải thích: Nó không có các trung tâm địa phương)
 • He is a regional party boss. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta là một chủ tịch của đảng)
 • ...the autonomous regional government of Andalucia.
 •  ...concern about regional security. 
 • He has a noticeable regional accent.
 • Le Canard serves superb French regional cooking. 
 • It is not surprising to find regional variations in unemployment.
 • National advertising has been much harder hit than regional advertising. 
 • Starting new stores in new markets involves setting up regional offices and launching marketing campaigns. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE